Andre dokumenter

Fjell-forsk-nett er et nettverk for FoU-institusjoner engasjert i forskning med relevans for samfunnsutviklingen i fjellområdene i Norge. Fjell-forsk-nett skal arbeide for å styrke forskning om fjellområder og stimulere til en kunnskapsbasert utvikling av fjellområdene i Norge.

Gjennom samarbeid med forvaltning og interessenter, samt internasjonale fjellforskningsmiljøer skal Fjell-forsk-nett bidra til å sette fjellområdenes kunnskapsbehov på dagsorden, identifisere forskningstemaer, og bidra til å formidle forskning om fjellområder- til befolkningen generelt og til forvaltningen og beslutningstakere spesielt.

Statuttene til nettverket finnes under ‘Vedtekter’.

Protokoll fra årsmøter finnes under ‘Referater’.

 

Seter, næringsliv i fjellområder

Seterdrift